1
திருக்குறள் கதைகள் - அறத்துப்பால்: 231. சீதக்காதி

கனகலிங்கம் இறந்து இருபது நாட்கள் ஆகி விட்டன.


கனகலிங்கத்தின் வீட்டுக்கு அவர் நண்பர் ராமநாதன் வந்தபோது, வீட்டில் இன்னும் சோகக்களை மாறாமல் இருப்பதை கவனித்தார்.

Who Voted

Leave a comment