1
போலிச் செய்திகள் (Fake News) பரப்பாதீர்கள்!
நல்ல காலம் - எனக்கு
பிள்ளைகள் பிறக்காமல் போயிட்டுது!
தாலாட்டுப் பாடாமலே
தாயின் முலைக்காம்பை கடிக்காமலே
குழந்தையை நித்திரையாக்க
திறன்பேசிகள் வேண்டிக் கொடுக்க
பிச்சைக்காரன் என்னாலே முடியாதே!

Who Voted

Leave a comment