1
டிசம்பர் 2019: வரம் 1: எழுத்து சுடோகு
கீ. எழுத்து சுடோகு:கீழ்க்காணும் புதிரைக் கட்டங்க... [Read More]
1
டிசம்பர் 2019: வரம் 1: எழுத்து சுடோகு
கீ. எழுத்து சுடோகு:கீழ்க்காணும் புதிரைக் கட்டங்க... [Read More]
1
299. அணையா விளக்கு
"எங்க அழைப்பை ஏற்று எங்க ஊருக்கு வந்தது பத்தி ரொ&#... [Read More]
1
299. அணையா விளக்கு
"எங்க அழைப்பை ஏற்று எங்க ஊருக்கு வந்தது பத்தி ரொ&#... [Read More]
1
1
WPF என்பது என்ன?
wpf எனப்படும் Windows Presentation Foundation ஆனது மைக்ரோ சாஃப்ட் நிறுவனத்தின... [Read More]
1
டிஜாங்கோ கற்றுக் கொள்ளலாம்.
அறிமுகம்.டிஜாங்கோ என்பது பைத்தானில் எழுதப்பட்ட ... [Read More]
1
40,000 கோடி விவகாரம்….!!!
… … … அப்படியானால், முன்னாள் பாஜக மந்திரி – ஒரு லூச... [Read More]
1
செயற்கை நுண்ணறிவு (Artificial Intelligence(AI))
மாற்றம் என்பது வாழ்க்கைநியதியாகும் அதனடிப்படை&... [Read More]
1
டிசம்பர் 2019 வாரம் 1 கலைமொழி
விதிகளும் வழிமுறையும்:வழக்கம்போல! 1.  முதல் முறை ம... [Read More]
1
டிசம்பர் 2019 வாரம் 1 கலைமொழி
விதிகளும் வழிமுறையும்:வழக்கம்போல! 1.  முதல் முறை ம... [Read More]
1
டிசம்பர் 2019 வாரம் 1 கலைமொழி
விதிகளும் வழிமுறையும்:வழக்கம்போல! 1.  முதல் முறை ம... [Read More]
1
டிசம்பர் 2019 வாரம் 1 சொல்கலை
விதிகள்/வழிமுறை:  வழக்கம்போல் முதல் முறை முயல... [Read More]
1
டிசம்பர் 2019 வாரம் 1 சொல்கலை
விதிகள்/வழிமுறை:  வழக்கம்போல் முதல் முறை முயல... [Read More]
1
டிசம்பர் 2019 வாரம் 1 சொல்கலை
விதிகள்/வழிமுறை:  வழக்கம்போல் முதல் முறை முயல... [Read More]