1
நெருக்கடி...
(படம் : இருவர் உள்ளம்) உருகி விட்ட மெழுகினிலே ஒளியே... [Read More]
1
நெருக்கடி...
(படம் : இருவர் உள்ளம்) உருகி விட்ட மெழுகினிலே ஒளியே... [Read More]
1
1
1
BLOCK CHAIN 11
11 மாஞ்சு மாஞ்சு பிளாக் செயினைப் ப... [Read More]
1
அஸ்தி
     நான் இந்த நாட்டின் குடிமகன்     அரசுக்கு மற்&... [Read More]
1
1
1
இது உலக மகா விசித்திரம்..
என்.ஐ.ஏ. எனப்படும் தேசிய புலனாய்வĬ... [Read More]
1
செய்க பொருளை - ஊக்கப் பேச்சு
செய்க பொருளை - ஊக்கப் பேச்சு ----------------------------... [Read More]
1
ஜோதி
நால்வருணம் ஆசிரமம் ஆசாரம் முதலாநவின்றகலைச் சரி... [Read More]
1
கால் பெரிது கெடுக்க எத்தனிக்கும் கல்விக்காடு..
“காய்நெல் அறுத்துக்கவளம் கொளினேமாநிறைவு அல்லத... [Read More]
1
இலங்கை பயங்கரவாத தடைச் சட்டம்
இலங்கை பயங்கரவாத தடைச் சட்டம் (Prevention of Terrorism Act; சுருக்கமாக PTA) எ&... [Read More]
1
கால் பெரிது கெடுக்க எத்தனிக்கும் கல்விக்காடு...
“காய்நெல் அறுத்துக்கவளம்கொளினேமாநிறைவுஅல்லதĬ... [Read More]
1