காலடி வைப்பதிலும் அழகு தேவையோ?
தனித்திருக்கும் போது தான்பெற்ற&#... [Read More]
பணத்தை எங்கே தேடுவேன்?
எமது மின்நூலுக்கு உங்கள் கவிதைக&... [Read More]
கண்ணே காணும் காதல் தோல்வி
இது தான் காதலா? - கால நீடிப்பு முடĬ... [Read More]
காதலர் நாள் படிப்பு
30 ஆண்டுகளுக்கு முன்(இப்ப எனக்கு 50)ந&... [Read More]
கதை சொல்லும் கவிதைகள் சில...
சான்று!என்ர அம்மப்பாவும் பணக்கா&... [Read More]