1
பொருட்களுக்கான இணையத்தொடர்பு ஒழுங்குமுறை(Protocol)
IoT என சுருக்கமாக அழைக்கப்படும் பொருட்களுக்கான இண... [Read More]
1
விஐடி வேலூர் to அரகொண்டா அர்த்தகிரி கோயில்
ஆந்திர சித்தூர் மாவட்டத்தில் இந்த சுற்றுலா இடம் ... [Read More]
1
1
போலி கடன் அழைப்புகள் குறித்து ஜாக்கிரதை
போலி கடன் அழைப்புகள் குறித்து ஜாக்கிரதைIdeal financial services is a fake loan services.&n... [Read More]
1
1
1
நவம்பர் 2019 - வாரம் 4: சொல்கலை
கா. சொல்கலை:கலைந்திருக்கும் எழுத்துக்களைச்  சீர&#... [Read More]
1
1
இதழ் அறம்
காரிருள் அகத்தில் நல்ல    கதிரொளி நீதான் இந்தப்... [Read More]
1
நவ. 19 - வா. 3 எ. சு.
123456789கசணரல்லலாவன்ன்ணசரகவணவன்கலசகவல்ணலாலாவன்ல்ர... [Read More]
1
நவ. 19 - வா. 3 எ. சு.
123456789கசணரல்லலாவன்ன்ணசரகவணவன்கலசகவல்ணலாலாவன்ல்ர... [Read More]
1
1
1
Hidden Message-Nov 2019 Week 3
A message is given here in a scrambled form. The letters are scrambled vertically within the column. By moving the letters vertically, the scrambled text can be revealed. You can move any letter to any row within the column other than the shaded squares.The shaded squares represent the end of a w... [Read More]
1
Hidden Message-Nov 2019 Week 3
A message is given here in a scrambled form. The letters are scrambled vertically within the column. By moving the letters vertically, the scrambled text can be revealed. You can move any letter to any row within the column other than the shaded squares.The shaded squares represent the end of a w... [Read More]