1
பாதுகாப்பான தேர்வுகளுக்கான உலாவி
பாதுகாப்பான தேர்வு உலாவி (Safe Exam Browser(SEB))என்பது இணையத்தின் ī... [Read More]
1
வாகணங்களின் இணையம்:
வாகணங்களின் இணையம் (Internet of Vehicles(IoV)) என்பது நான்கு சக்கர வாகண&... [Read More]
1
தரவுகளின் கதைசொல்லுதல்(Data storytelling)
வியாபாரத்தில் மிகச்சரியான நேரத்தில் மிகச்சரிய... [Read More]
1
குழந்தைகளுக்கான முகப்பு திரை
குழந்தைகளுக்கான முகப்பு திரை( KIDS DASHBOARD) என்பது எந்தவொரĬ... [Read More]
1
1
1
1
1
1
1
1
அனோன்ஆடி( AnonAddy)
. anonymous email address என்பதன் சுருக்குபெயரே AnonAddy எனும் இதனுடைய பெயரா&... [Read More]
1
1
gretl எனும்கட்டற்ற கட்டணமற்ற பயன்பாடு ஒரு அறிமுகம்
குனு ,பின்னடைவு , பொருளாதார அளவியல், நேரத் தொடர், நூ&#... [Read More]
1
பைதான் எனும் கணினிமொழி பற்றியஒருசில அடிப்படைதகவல்கள்
தற்போதைய சூழலில் அனைவரும் கூடிய வரை மிகவிரைவில்... [Read More]