1
எழுத்துப் படிகள் - 278
எழுத்துப் படிகள் - 278 க்காக கொடுக்... [Read More]
1
சொல் வரிசை - 226
சொல் வரிசை - 226   புதிருக்காக, கீழே ... [Read More]
1
சொல் அந்தாதி - 136
சொல் அந்தாதி - 136  புதிருக்காக, கீழ... [Read More]
1
எழுத்துப் படிகள் - 277
எழுத்துப் படிகள் - 277 க்காக கொடுக்... [Read More]
1
எழுத்துப் படிகள் - 276
எழுத்துப் படிகள் - 276 க்காக கொடுக்... [Read More]
1
சொல் வரிசை - 225
சொல் வரிசை - 225   புதிருக்காக, கீழே ... [Read More]
1
சொல் அந்தாதி - 135
சொல் அந்தாதி - 135  புதிருக்காக, கீழ... [Read More]
1
சொல் வரிசை - 224
சொல் வரிசை - 224   புதிருக்காக, கீழே ... [Read More]
1
சொல் அந்தாதி - 134
சொல் அந்தாதி - 134  புதிருக்காக, கீழ... [Read More]
1
திரைஜாலம்: சொல் வரிசை - 203
சொல் வரிசை - 203   புதிருக்காக, கீழே   ஆறு (6) திரைப்படங்களின்  பெயர்களும்,  அவைகளில் ஒவ்வொரு திரைப்படத்திலும் இடம் பெறும் ஒரு குறிப்பிட்ட பாடலின் முதல் வரிச் சொற்களும்   (தொடக்கச் சொற்களை நீக்கி விட்டு)  அடைப்புக் குறிகளுக்க... [Read More]
1
திரைஜாலம்: எழுத்துப் படிகள் - 252
எழுத்துப் படிகள் - 252 க்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ள எல்லா திரைப்படங்களும் சிவாஜி கணேசன்     நடித்தவை.  ஆனால் இறுதி விடைக்கான திரைப்படம்   (7)  கார்த்திக் கதாநாயகனாக  நடித்தது.   எழுத்துப் படிகள் - 252  க்கான தி... [Read More]
1
திரைஜாலம்: சொல் அந்தாதி - 114
சொல் அந்தாதி - 114   புதிருக்காக, கீழே    5  (ஐந்து) திரைப்படங்களின்  பெயர்களும், அவற்றில் முதலாவது திரைப்படத்தில் இடம் பெறும் ஒரு குறிப்பிட்ட பாடலின் முதல் வரியின் தொடக்கச்  சொற்களும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.1. இருவர் மட்டும் (BY 2) - என் கால்க... [Read More]
1
திரைஜாலம்: சொல் வரிசை - 202
சொல் வரிசை - 202   புதிருக்காக, கீழே   ஒன்பது (9)  திரைப்படங்களின்  பெயர்களும்,  அவைகளில் ஒவ்வொரு திரைப்படத்திலும் இடம் பெறும் ஒரு குறிப்பிட்ட பாடலின் முதல் வரிச் சொற்களும்   (தொடக்கச் சொற்களை நீக்கி விட்டு)  அடைப்புக் க... [Read More]
1
திரைஜாலம்: எழுத்துப் படிகள் - 250
எழுத்துப் படிகள் - 250 க்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ள எல்லா திரைப்படங்களும் எம்.ஜி.ஆர்.   நடித்தவை. இறுதி விடைக்கான திரைப்படமும் (8)  எம்.ஜி.ஆர். கதாநாயகனாக  நடித்ததே .   எழுத்துப் படிகள் - 250  க்கான திரைப்படங்களின் பெயர்கள். 1.&nb... [Read More]
1
திரைஜாலம்: சொல் அந்தாதி - 113
சொல் அந்தாதி - 113   புதிருக்காக, கீழே    5 (ஐந்து) திரைப்படங்களின்  பெயர்களும், அவற்றில் முதலாவது திரைப்படத்தில் இடம் பெறும் ஒரு குறிப்பிட்ட பாடலின் முதல் வரியின் தொடக்கச்  சொற்களும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.1. வீட்டுக்கு வீடு - அங்கம் புதுவிதம்... [Read More]