1
இலங்கையின் தேசிய மலர் (நீல அல்லி)
நீல அல்லி, நீலாம்பல் அல்லது நெய்தல் மலர் இலங்கையி... [Read More]
1
எல்லாளனின் சமாதி (எல்லாளன் நடுகல்) | தக்கின தூபி
எல்லாளன் அனுராதபுரத்தைத் தலைநகராகக் கொண்டு கி.ம&... [Read More]
1
சீதா மரம்
சீதா மரம் என்பது சீதா மலர் (Sita flower) அல்லது சீதாப்பூ (Seetha flower) எ... [Read More]
1
இலங்கை பயங்கரவாத தடைச் சட்டம்
இலங்கை பயங்கரவாத தடைச் சட்டம் (Prevention of Terrorism Act; சுருக்கமாக PTA) எ&... [Read More]
1
தமிழ் மணி
தமிழ் மணி (Tamil Bell)  என்பது 1836 இல் மறைபரப்பு ஆய்வுப்பயணி வ... [Read More]
1
சீயக்காய் மரம்
சீயக்காய் மரம் (Sapindus) என்பது விழுதி குடும்பத்தைச் சே... [Read More]
1
கொரகொல்லை தேசிய வனம்
கொரகொல்லை தேசிய வனம் (Horagolla National Park) என்பது இலங்கையில் உள்ள &#... [Read More]
1
குபேரக்கோலம்
குபேரக்கோலம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட மாயச் சதுரம&... [Read More]
1
குழிநாவல்
குழிநாவல் மரம் என்பது பூக்கும் தாவர இனத்தைச் சேர... [Read More]
1
சஞ்சீவினி
சஞ்சீவினி என்பது பாறையில் வளரக்கூடிய ஒரு தாவரமா&... [Read More]
1
காஞ்சிப்பட்டு
காஞ்சிப்பட்டு (Kanchipuram Silk) என்பது தமிழ்நாட்டின் காஞ்சிபĬ... [Read More]
1
பிரம்மக் கமலம்
பிரம்மக் கமலம் என்பது கள்ளி இனத் தாவரமும், அப்பேர... [Read More]
1
Tamil e-Noolaham | தமிழ் மின் நூலகம்: தமிழ்த்தாய்
தமிழ்த்தாய் அல்லது தமிழன்னை என்பது தமிழ் மொழிக்கான தாய் உருவமாக தெய்வமாக்கட்ட ஒன்றாகும். இது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் அரைவாசியின் பிற்பகுதியில் தமிழ் மறுமலர்ச்சி இயக்க காலத்தில் தமிழ் மொழியின் வேண்டப்பட்ட உருவமாக உருவாக்கப்பட்டது. [Read More]