1
வாய்ச் சொல் வீணர்கள் - கவிதை
வாய்ச் சொல் வீணர்கள்--------------------------------------பட்டம... [Read More]
1
விளையாட்டுப் பாதைகள் - கவிதை
விளையாட்டுப் பாதைகள் - கவிதை----------------------------... [Read More]
1
வாசம் ஆனவர்கள் - கவிதை
வாசம் ஆனவர்கள் - கவிதை------------------------------------------------வயக&... [Read More]
1
சும்மா இருத்தல் - கவிதை
சும்மா இருத்தல் - கவிதை------------------------------------------சு&#... [Read More]
1
ஆராய்ச்சி அளவு - ஊக்கப் பேச்சு
ஆராய்ச்சி அளவு - ஊக்கப் பேச்சு --------------... [Read More]
1
செய்க பொருளை - ஊக்கப் பேச்சு
செய்க பொருளை - ஊக்கப் பேச்சு ----------------------------... [Read More]
1
கவிதை இதழ்கள் - கவிதை
கவிதை இதழ்கள் - கவிதை--------------------------------------------காதலĮ... [Read More]
1
கானல் காட்சி - கவிதை
கானல்  காட்சி - கவிதை--------------------------------------புத்தĨ... [Read More]
1
1
1
உடைந்து போன உருவங்கள்
உடைந்து போன உருவங்கள்----------------------------------------------------சி... [Read More]
1
1
காற்றில் காகிதம்
காற்றில் காகிதம்------------------------------இந்த மரக்க... [Read More]
1
இறை வெளி
இறை வெளி-----------------------உள்ளும் வெளியுமாய்ஓ... [Read More]
1
உறவின் பிரிவு
உறவின் பிரிவு-------------------------அக்கறையாய்ப் Ī... [Read More]