1
பகுப்பும் தொகுப்பும் - ஊக்கப் பேச்சு
பகுப்பும் தொகுப்பும் - ஊக்கப் பேச்சு------------------------------------------------------------பக... [Read More]
1
ஐம்பூத அமைதி -கவிதை
ஐம்பூத அமைதி -கவிதை-----------------------------------------மிதி படாமல்ஓய்ந்திருக... [Read More]
1
தனித்திருப்போம் தவமிருப்போம் - ஊக்கப் பேச்சு
தனித்திருப்போம் தவமிருப்போம் - ஊக்கப் பேச்சு----------------------... [Read More]
1
இயற்கையின் ரகசியம் - கவிதை
இயற்கையின் ரகசியம் - கவிதை-----------------------------------------------------வளர்வதும் தேய... [Read More]
1
தமுக்கம் மைதானம் - கவிதை
தமுக்கம் மைதானம் - கவிதை------------------------------------------------மதுரைத் தமுக்கம்&#... [Read More]
1
ஒற்றுமை நேரம் - கவிதை
ஒற்றுமை நேரம் - கவிதை--------------------------------------------இயற்கையின் சக்தியைஉல... [Read More]
1
சில்லறைச் சிரமங்கள் - கவிதை
சில்லறைச்  சிரமங்கள்   - கவிதை---------------------------------------------------ஒரு ரூபாய்&#... [Read More]
1
அழகின் அமைதி - கவிதை
அழகின் அமைதி  - கவிதை------------------------------------------கை அசைவில்கால் அசைவில&... [Read More]
1
நிறப் பிரிகை - கவிதை
நிறப்   பிரிகை - கவிதை---------------------------------------------எத்தனை பிரிவுகள்எத்... [Read More]
1
கேள்விகள் ஆயிரம் - கவிதை
கேள்விகள் ஆயிரம் - கவிதை------------------------------------------------தவழ்ந்து  பிடித்... [Read More]
1
நிறம் மாறும் இலைகள் - கவிதை
நிறம் மாறும் இலைகள்  - கவிதை-------------------------------------------------------பசும் மஞ்சள் &... [Read More]
1
முகமூடி உயிர் - கவிதை
முகமூடி உயிர் - கவிதை----------------------------------------எத்தனை இன்பங்கள்கிடை... [Read More]
1
அறிவூட்டும் பேச்சின் அவசியம் -ஊக்கப் பேச்சு
அறிவூட்டும்  பேச்சின் அவசியம்  -ஊக்கப் பேச்சு-----------------... [Read More]
1
தேர்வு நேரம் -கவிதை
தேர்வு நேரம் -கவிதை------------------------------------படித்தது போலவும் இருக்க... [Read More]
1
இது போதும் இப்போது - கவிதை
இது போதும் இப்போது - கவிதை-----------------------------------------------------பார்த்ததும்  ச... [Read More]