1
அன்பே கடவுள் (anbekadavul): கடவுள் வாழும் வீடு . 4
அவர் கடவுளின் சிற்பத்திற்கு அருகில் இருக்கிறார் என்ற ஒரே காரணத்திற்க்காக மட்டுமே என்பதை எத்தனை பேர் மறுக்க இயலும். .......... [Read More]