1
பயன்படுத்தி கொள்கQ4 எனும் புதிய இயக்கமுறைமையை
Q4 என்பது சமீபத்திய தொழில்நுட்பங்களை அடிப்படைய... [Read More]
1
இசையை கையாளஉதவிடும் NanoHost எனும் பயன்பாடு
NanoHost என்பது ஒரு சிந்தசைசர் அன்று. ஆயினும் இது விண்டோ... [Read More]
1
Pixelorama எனும் புள்ளிகளால் ஆன ஓவியக்கலை பயன்பாடு
Pixelorama என்பது ஒரு கட்டற்றகட்டணமற்ற புள்ளிகளாலான ஓவி... [Read More]
1
Sublime Text எனும்உரைதிருத்திபயன்பாடு
Sublime Text என்பது code, html ,markup prose போன்ற எந்தவகையான உரைகளையும் கையாள... [Read More]
1
சீரற்ற கடவுச்சொற்களை Bash script மூலம் உருவாக்கமுடியும்
அவ்வப்போது, குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் புதிய க... [Read More]
1
மேக்னில் அண்ட்ரப்
     சென்னை, கிறித்துவக் கல்லூரி     முதுகலைத் தம&... [Read More]
1
Lua எனும் கணினிமொழி
லுவா ஆனது மிகச்சிறிய கணினிமொழியாகும் அதாவது சி எ... [Read More]
1
OnlyKey எனும் கட்டற்ற பாதுகாப்புஅமைவு
நம்முடைய நடவடிக்கைகளுக்கான கணக்குகள் அனைத்தும... [Read More]
1
1
பல்லடுக்கு வாடகைதாரர் (Multi-tenancy)
பல்லடுக்கு வாடகைதாரர் என்பது ஒரு கணினியின் மென்... [Read More]
1
கட்டற்ற பயன்பாடுகளுக்கு எவ்வாறு பெயரிடப்பட்டன
1.Ansible எனும் கட்டற்ற பயன்பாட்டின் பெயரானது answerable எனும் சொ&... [Read More]
1
அத்தை நடத்தை
     நிறை மாத கர்பினி.     மெல்ல மெல்ல வயிற்றில் வல... [Read More]
1
1
1
UVdeskஎனும் கணினி உதவி அமைவு ஒருஅறிமுகம்
மின்வணிக சந்தைபடுத்துதல் பணிகளுக்காக சிறந்த வா&... [Read More]