1
நவம்பர் 2019 - வாரம் 4: குறுக்கெழுத்துப் புதிர்
(விடைகளைக் கட்டத்தில் அனுப்ப முடியாவிட்டால் வி... [Read More]
1
நவம்பர் 2019 - வாரம் 4: குறுக்கெழுத்துப் புதிர்
(விடைகளைக் கட்டத்தில் அனுப்ப முடியாவிட்டால் வி... [Read More]
1
நவம்பர் 2019 - வாரம் 4: குறுக்கெழுத்துப் புதிர்
(விடைகளைக் கட்டத்தில் அனுப்ப முடியாவிட்டால் வி... [Read More]
1
பொருட்களுக்கான இணையத்தொடர்பு ஒழுங்குமுறை(Protocol)
IoT என சுருக்கமாக அழைக்கப்படும் பொருட்களுக்கான இண... [Read More]
1
1
1
சொல்கலை (கணினி) - நவம்பர் 2019; 4
கலைந்திருக்கும் எழுத்துக்களைச் சீர்ப் படுத்தĬ... [Read More]
1
சொல்கலை (கணினி) - நவம்பர் 2019; 4
இது நாள் வரை சொல்கலை வகைப் புதிர்களை (Wordscarmble/Scrabble - செம்மொ... [Read More]
1
சொல்கலை (கணினி) - நவம்பர் 2019; 4
இது நாள் வரை சொல்கலை வகைப் புதிர்களை (Wordscarmble/Scrabble - செம்மொ... [Read More]
1
நவம்பர் 2019 - வா. 4- எ. சு.
கீ. எழுத்து சுடோகு:கீழ்க்காணும் புதிரைக் கட்டங்க... [Read More]
1
நவம்பர் 2019 - வா. 4- எ. சு.
கீ. எழுத்து சுடோகு:கீழ்க்காணும் புதிரைக் கட்டங்க... [Read More]
1
1
நவம்பர் 2019 - வாரம் 4: புதிர்த் தொகுப்பு
க.  குறுக்கெழுத்துப் புதிர்:(விடைகளைக் கட்டத்தில&... [Read More]
1
நவம்பர் 2019 - வாரம் 4: சொல்கலை
கா. சொல்கலை:கலைந்திருக்கும் எழுத்துக்களைச்  சீர&#... [Read More]
1
நவம்பர் 2019 - சொல்கலை 4 (தாளில்)
கா. சொல்கலை (தாளில் விடுவிக்க):கணினி/கை பேசியில்: https://mu... [Read More]