1
டிசம்பர் 2019 வாரம் 1 சொல்கலை
விதிகள்/வழிமுறை:  வழக்கம்போல் முதல் முறை முயல... [Read More]
1
டிசம்பர் 2019 - வாரம் 1: குறுக்கெழுத்துப் புதிர்: நற்செய்தி
குறுக்கெழுத்தில் இரண்டு வகை. ஒன்று நேரடியாக விடை... [Read More]
1
டிசம்பர் 2019 - வாரம் 1: குறுக்கெழுத்துப் புதிர்: நற்செய்தி
குறுக்கெழுத்தில் இரண்டு வகை. ஒன்று நேரடியாக விடை... [Read More]
1
டிசம்பர் 2019 - வாரம் 1: குறுக்கெழுத்துப் புதிர்: நற்செய்தி
குறுக்கெழுத்தில் இரண்டு வகை. ஒன்று நேரடியாக விடை... [Read More]
1
Ethereum – ஒரு அறிமுகம்
Ethereum என்பது, சங்கிலிதொகுப்பின் அடிப்படையிலான விநிī... [Read More]
1
13 ஆம் உலகம்
     ஏய், என்ன பண்ணப் போறே? என்று அவள் கையைப் பிடித்... [Read More]
1
1
பேண்டஸி வரைபடம் உருவாக்கி எனும்கருவி ஒரு அறிமுகம்
FMG என சுருக்கமாக அழைக்கபெறும் பேண்டஸி வரைபட உருவா&... [Read More]
1
நவம்பர் 2019 - வாரம் 5: கலைமொழி: மூதுரை
இங்கு மறைந்துள்ள *செய்தியைக் கண்டு பிடிக்க வேண்ட... [Read More]
1
நவம்பர் 2019 - வாரம் 5: சொல்கலை (கணினி)
கலைந்திருக்கும் எழுத்துக்களைச் சீர்ப் படுத்தி &#... [Read More]
1
நவம்பர் 2019 - வாரம் 5: கலைமொழி: மூதுரை
இங்கு மறைந்துள்ள *செய்தியைக் கண்டு பிடிக்க வேண்ட... [Read More]
1
நவம்பர் 2019 - வாரம் 5: சொல்கலை (கணினி)
கலைந்திருக்கும் எழுத்துக்களைச் சீர்ப் படுத்தி &#... [Read More]
1
நவம்பர் 2019 - வாரம் 5: குறுக்கெழுத்துப் புதிர்: சூர ஸம்ஹாரம்
குறுக்கெழுத்தில் இரண்டு வகை. ஒன்று நேரடியாக விடை... [Read More]
1
நவம்பர் 2019 - வாரம் 5: எழுத்து சுடோகு
கீ. எழுத்து சுடோகு:கீழ்க்காணும் புதிரைக் கட்டங்க... [Read More]
1
நவம்பர் 2019 - வாரம் 5: குறுக்கெழுத்துப் புதிர்: சூர ஸம்ஹாரம்
குறுக்கெழுத்தில் இரண்டு வகை. ஒன்று நேரடியாக விடை... [Read More]