1
சிற்பி இலக்கிய விருது 2018
சிற்பி இலக்கிய விருது விழா அழைப்பிதழ் [Read More]
1
1
1
1
குரலற்றவனின் எதிர்க்குரல்
கவிஞர் சோலை மாயவனின் விரல்களில் வழியும் குரலற்றவனின் செங்குருதி கவிதைத் தொகுப்பு நூல் அறிமுகம் [Read More]
1
இன்றைய தினமணி கலாரசிகன் பகுதியில் எனது கவிதை
இன்றைய தினமணி நாளிதழில் கலாரசிகன் எனது ஆதிமுகத்தின் காலப்பிரதி தொகுப்பிலிருந்து ஒரு கவிதையைக் குறிப்பிட்டுள்ளார். பகிர்வதில் மகிழ்கிறேன் [Read More]