நல்லவரும் கெட்டவரும்
நமக்கோ நம்மைச் சூழவுள்ளோருக்கோ
பயன்தரும் - தமது
சொல், செயல், பாவனைகளைக் காட்டும்
உயர்ந்த மனிதர்களே நல்லவர்கள் என்பேன்!
எஞ்சிய எல்லோருமே - எமக்கு
எப்போதும் கெட்டவர்களாக இருக்கக் கூடும்!

Who Voted

Leave a comment