பதிவர்களுக்கான வாக்குப்பட்டை
தமிழ் செல்வா : மின்னணு ஓட்டு எந்திரம் ஒரு ஜனநாயக படுகொலை: எதிர்ப்போம்

மின்னணு ஓட்டு எந்திரம் இருக்கும் வரை 


இந்தியாவில் ஜனநாயகம் இருக்காது.

Who Voted

Leave a comment