சைவமும் தமிழும் சீரழிவது ஏன்?
இந்தக் காலத்திலே கோவில் வழிபாட்டிலே
எந்தன் ஊரில் அடியார்கள் சிரித்துக்கொண்டே
நான்குருளி வண்டியில சுவாமியை வைத்துத்தள்ள
இயந்திரம் (JCB Backhoe) மூலம் தேரை இழுத்துவர
சைவமும் தமிழும் சீர்குலைந்ததாக உலகம்சிரிக்க
இறைவழிபாடும் கேலிக்கூத்தாக ஊர்வரண்டு ஆள்கள்சாக
கடவுளைத் தேடினேன் வழியிலே கண்ணதாசன்
"கடவுள் ஏன் கல்லானான் - மனம்
கல்லாய் போன மனிதர்களாலே!" என்றாரே!

Who Voted

Leave a comment