சனியன் பிடிச்சுப் போட்டுது! - 2
வழுக்கைத் தலையான வேளை
இளமைக் கால நினைவுகளை
வழமை போல நினைவில் மீட்க
வாழ்க்கைத் துணை வந்தமைந்த
இனிய கதையைச் சுவையாகச் சொல்லி
"சனியன் பிடிச்சுப் போட்டுது!" என எழுதினேன்!

Who Voted

Leave a comment