கவுஜ........அரசியல் | கும்மாச்சிகும்மாச்சி: கவுஜ........அரசியல்
அவசரத்திற்கு ஆடியோ தந்தாய்
ஆர்.கே. நகர் எலெக்ஷனுக்கு வீடியோ தந்தாய்
பதவியாசைக்கு தியானம் தந்தாய்
பன்னீரின் கனவில் ஆவியாய் வந்தாய்
தமிழக மக்களை செத்தும் கெடுத்தாய்

Who Voted

Leave a comment