கரந்தை ஜெயக்குமார்: மனம் சுடும் தோட்டாக்கள்
பிறத்தலை விட, இறத்தல் எளிதாயுள்ளது
கூலிகளால்
வாழ்வு அச்சங்களால்
நகர்த்தப்படுகிறது …

Leave a comment