தமிழ் கணினி: பதிவர்கள் செய்யும் அடிப்படையான 5 தவறுகள்
தெரியாதவர்களுக்காக மட்டும் இதை எழுதுகிறேன்.
பதிவர்கள் செய்யும் அடிப்படையான 5 தவறுகள் என்ன என்று அறிய ஆவலாக உள்ளீர்கள் என்று தெரிகிறது.   அதற்க்கான விடையை கீழே கொடுத்துள்ளேன் நீங்களும் கீழ்காணும் தவறுகளை செய்திருந்தால் உடனே திருத்திக் கொள்ளுங்கள்.

Who Voted

Leave a comment