1
வாழு… வாழவிட்டு வாழு… – science in தமிழ்
 • 21 days ago
 • படைப்புகள்
 • scienceintamil.wordpress.com

  1
  எதிர்துகள் என்னும் கண்டுபிடிப்பின் மையில் கற்கள் : பகுதி – 5 – science in தமிழ்
 • 23 days ago
 • தொழில்நுட்பம்
 • scienceintamil.wordpress.com

  1
  உலகின் முதல் ஆடியில்லா மிகமெல்லிய ஒளிப்படக்கருவி | World’s first lens-less thinnest camera – science in தமிழ்
 • 23 days ago
 • தொழில்நுட்பம்
 • scienceintamil.wordpress.com

  1
  பட்டைக்குறியீடு எவ்வாறு செயல்படுகிறது…? | How Barcode works in tamil ? – science in தமிழ்
 • 23 days ago
 • தொழில்நுட்பம்
 • scienceintamil.wordpress.com

  1
  வாகனங்களின் புகையிலிருந்து ‘மை’ – “Air-Ink” from automobiles exhaust | Kaalink – science in தமிழ்
 • 23 days ago
 • தொழில்நுட்பம்
 • scienceintamil.wordpress.com

  1
  எதிர்துகள் என்னும் கண்டுபிடிப்பின் மையில் கற்கள் : பகுதி-1 – science in தமிழ்
 • 23 days ago
 • தொழில்நுட்பம்
 • scienceintamil.wordpress.com

  1
  கதிரியக்க கழிவிலிருந்து “கதிரியக்க வைர மின்கலன்கள்” – Radioactive diamond batteries from Radioactive Waste – science in தமிழ்
 • 23 days ago
 • தொழில்நுட்பம்
 • scienceintamil.wordpress.com

  1
  IRNSS-இந்தியாவின் சொந்த GPS – science in தமிழ்
 • 23 days ago
 • தொழில்நுட்பம்
 • scienceintamil.wordpress.com

  1
  மீன்செதில்களிலிருந்து மின்சாரம் – புதிய கண்டுபிடிப்பு(piezo-electric nano generator from fish scale) – science in தமிழ்
 • 23 days ago
 • தொழில்நுட்பம்
 • scienceintamil.wordpress.com