பதிவர்களுக்கான வாக்குப்பட்டை
திருக்குறள் கதைகள்: 4. நீங்கள் எந்தக் கட்சி?
"நம் அலுவலகத்தில் இரு குழுக்கள் இருக்கின்றனவே, அவற்றில் நீங்கள் எந்தக் குழு?" என்றார் குருமூர்த்தி. இருவரும் ஒரே அலுவலகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்றாலும், இப்போதுதான் அவரை முதலில் சந்திக்கிறேன்.

"நான் எந்தக் குழுவிலும் இல்லை. நீங்கள்?" என்றேன்.

Who Voted

Leave a comment