பதிவர்களுக்கான வாக்குப்பட்டை
திருக்குறள் கதைகள்: 25. இந்திரனே சாட்சி!
"நான் இந்த நிறுவனத்தில் வேலைக்குச் சேர்ந்ததிலிருந்து நன்றாக உழைத்து வியாபாரத்தை அதிகரித்திருக்கிறேன். ஆனால் இது என் மானேஜருக்குப் பொறுக்கவில்லை."

"என்ன செய்கிறார்?"

Who Voted

Leave a comment