உளி : துணை ராணுவம் பயிற்சிக்காகத்தான்..பயப்பட தேவையில்லை - ஸ்ரீ எடப்பாடி சாமி அருளுரை
துணை ராணுவம் வந்திருப்பது பயிற்சிக்காகத்தான். துணை ராணுவம் வந்ததைப் பற்றி பயப்பட தேவையில்லை

- ஸ்ரீ லகுட ஸ்ரீ களவாணி எடப்பாடி சாமி

Who Voted

Leave a comment